ALGEMENE VOORWAARDEN

1.- DOEL

 

De voorliggende algemene voorwaarden (verderop ‘Algemene Voorwaarden’), reguleren de toegang en het gebruik van de website met de domeinnaam www.jardinsostenible.eu (verderop ‘Website’), eigendom van “BIO JARDINSOSTENIBLE S.L.U.” (verderop ‘JARDÍN SOSTENIBLE’), ter beschikking gesteld aan de gebruikers (verderop ‘gebruikers’). 

Bij elke vraag of twijfel over het gebruik van en de toegang tot de Website of de voorliggen Algemene Voorwaarden, kunt u een e-mail met uw vraag en contactgegevens sturen aan info@jardinsostenible.eu. Ook kunt u met ons in contract treden via de normale post, door uw vraag en contactgegevens te sturen aan ‘JARDÍN SOSTENIBLE’, Ctra. de Gata, 64 - 03730 Jávea (Alicante).

 

2.- OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Het gebruik van de website betekent dat de gebruiker de geldende Algemene Voorwaarden accepteert, elke keer dat hij/zij deze bezoekt. Dus als u het niet eens bent met één of meerdere voorwaarden die hier vastgesteld zijn, dient u zich te onthouden van het gebruik van de website. 

Het wordt de gebruiker dus aangeraden de Algemene Voorwaarden goed te lezen, elke keer als hij/zij de website wil gebruiken. 

JARDÍN SOSTENIBLE heeft het recht, zonder daarover vooraf te informeren, om de Algemene Voorwaarden te wijzigen, evenals de instellingen, plaatsbepaling of welke andere algemene of speciale bepalingen, gebruikersregels, instructies of aankondiging dan ook. JARDÍN SOSTENIBLE heeft eveneens het recht de website op te heffen of op te schorten op elk gekozen moment. 

Met ‘gebruik van de website’ wordt bedoeld het openen van de website en bekijken van de pagina’s, onafhankelijk van het het eventueel invullen van formulieren waarbij uw gegevens gergistreerd worden.

 

3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD DAARVAN

 

De toegang tot de Website en de inhoud daarvan brengt geen enkele garantie met zich mee over het vermogen van de Website en/of de inhoud daarvan voor persoonlijke of specifieke doelen van de gebruikers. 

JARDÍN SOSTENIBLE kan beperkingen en/of additionele voorwaarden opleggen voor het gebruik van de Website en/of de inhoud daarvan, welke in elk geval moeten worden bekeken door de gebruikers. 

3.1- Toegang en gebruik van de Website 

Behalve als het tegendeel wordt aangeduid, heeft de toegang van de Website een gratis karakter, afgezien van de verbindingskosten die het telecommunicatiebedrijf dat de gebruiker gecontracteerd heeft, rekent voor de verbinding met het netwerk. 

De gebruiker verklaart ouder te zijn dan achttien jaar; hij is er zich ook bewust van en accepteert dat het gebruik van de website onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gebeurt. 

De gebruiker verplicht zich te voldoen aan de voorliggende Algemene Voorwaarden, en ook aan de waarschuwingen of instructies die opgenomen zijn in de Website en die altijd volgens de wet en de regels van goed gedrag en goed vertrouwen zijn. Hij is zich bewust van de aard en tegenprestatie van de dienst waarvan hij/zij geniet. Met dat doel, onthoudt hij/zij zich van zodanig gebruik van de Website dat dit het normaal functioneren van de Website kan schaden of verhinderen en dat ook de rechten van JARDÍN SOSTENIBLE, zijn leveranciers, distributeurs en de andere gebruikers en derden niet geschaad worden. 

Met name en zonder dat dit een restrictie van de verplichting voor de gebruiker van de overeenstemming met de voorgaande paragraaf inhoudt, verplicht de gebruiker zich bij het gebruiken van de website tot: 

  • Het niet introduceren, opslaan of verspreiden op of vanaf de Website van informatie of materiaal die/dat lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch, het terrorisme verdedigend, gewelduitlokkend, discriminerend naar ras, sexe, ideologie, religie is of op welke andere manier dan ook tegen de manieren, de openbare orde, de fundamentele rechten, de openbare vrijheden, de eer, de intimiteit of het imago van derden ingaat en in het algemeen tegen de geldende normen.
  • Het niet introduceren, opslaan of verspreiden via de Website van een programma, virus, code of ander instrument of electronisch mechaniek of apparaat dat schade kan aanrichten aan de website, de diensten, het systeem of de netwerken van JARDÍN SOSTENIBLE of van welke andere gebruiker, leverancier of distribiteur of derde dan ook, dat capabel is om veranderingen aan te brengen of het normaal functioneren kan verhinderen
  • Het niet introduceren, opslaan of verspreiden via de Website van welke inhoud dan ook die de normen van intellectueel eigendom, industrieel eigendom of rechten van derden overtreedt, noch in het algemeen enige inhoud waarvan men niet het recht heeft deze ter beschikking van derden te stellen. 

3.2- Toegang en gebruik van de inhoud 

De inhoud van de website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruiker met informatie die zowel uit eigen bronnen als uit bronnen van derden komt. 

JARDÍN SOSTENIBLE maakt zich er zich sterk voor dat deze inhoud de hoogst mogelijke kwaliteit heeft en redelijk geactualiseerd is, maar kan het nut, de precisie, de grondigheid, de gepastheid en de actualiteit van de inhoud niet garanderen.

 

4.- RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

 

Via deze Algemene Voorwaarden wordt geen enkel recht op intellectueel of industrieel eigendom over de Website, noch over de onderdelen daarvan afgestaan. Het is de gebruiker geheel en al verboden de inhoud te reproduceren, transformeren, distribueren, openbaar te communiceren, ter beschikking te stellen, een uittreksel te maken, opnieuw te gebruiken, opnieuw te verzenden of op welke andere manier dan ook te gebruiken, behalve als het legaal is toegestaan dit te doen of als toestemming is verkregen van de eigenaar van de betreffende rechten. 

De gebruiker kan tijdelijk een privékopie van de inhoud inzien en verkrijgen voor zijn eigen persoonlijk gebruik en zijn informatiesysteem (software en hardware), mits dit niet is met het doel om commerciële of professionele handelingen te verrichten. De gebruiker moet ervan afzien de inhoud te verwerven via andere manieren of procedures dan die hem ter beschikking staan of die normaal via internet gebruikt worden (als deze laatste geen risico op schade of onklaar maken van de website opleveren). De gebruiker zal op elk moment alle rechten op intellectueel of industrieel eigendom over de website, het eigendom van JARDÍN SOSTENIBLE en derden respecteren.

 

5.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 

5.1.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor het functioneren van de website 

JARDÍN SOSTENIBLE garandeert niet dat de website voortdurend beschikbaar is en altijd goed functioneert, noch dat de inhoud altijd beschikbaar en/of geactualiseerd is. Ze wordt vrijgepleit van alle verantwoordelijkheid voor schade of nadelen van welke aard dan ook die zouden kunnen voortkomen uit die omstandigheden. 

JARDÍN SOSTENIBLE zal zo snel mogelijk alle werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om fouten, te herstellen, storingen te herstellen of de inhoud te actualiseren, mits er geen omstantigheden zijn die dat onmogelijk maken. 

Evenzo, kan JARDÍN SOSTENIBLE niet de technische betrouwbaarheid van de website, noch de toegang tot de verschillende pagina’s garanderen en is ze vrijgepleit van alle verantwoordelijkheden voor schade en nadelen van welke aard dan ook die dit kan opleveren. 

JARDÍN SOSTENIBLE is evenmin verantwoordelijk voor mogelijke fouten of veiligheidsdefecten die kunnen ontstaan door het gebruik van een navigatieprogramma dat niet geactualiseerd of niet veilig is en evenmin voor schade, fouten of onzorgvuldigheden die kunnen ontstaan door het slecht functioneren van het navigatieprogramma. 

Met het doel het risico op virussen op de website te verminderen, gebruikt de website virusdetectieprogramma’s om alle inhoud die op de website wordt ingevoerd, te controleren. Desalniettemin, kan JARDÍN SOSTENIBLE de afwezigheid van virussen of andere elementen die door derden op de website geïntroduceerd zijn en die veranderingen aan fysieke of logische systemen van gebruikers kunnen produceren, niet garanderen. Dientengevolge, kan JARDIN SOSTENIBLE nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade of nadelen van welke aard dan ook, die voortkomt uit virussen of andere elementen die veranderingen kunnen veroorzaken aan fysieke of logische systemen, electronische documenten of bestanden van gebruikers. 

JARDÍN SOSTENIBLE neemt diverse maatregelen om de website, de gegevens en de inhoud tegen aanvallen van derden te beschermen. Desalniettemin kan JARDÍN SOSTENIBLE niet garanderen dat niet gemachtigde derden geen toegang hebben tot het gebruik van de website of het surfen over de pagina’s van het de website. Als een gevolg hiervan, kan JARDÍN SOSTENIBLE niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en nadelige gevolgen van deze ongemachtigde toegang. 

JARDÍN SOSTENIBLE is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het gebruik dat de gebruikers of derden kunnen maken van de website of de inhoud daarvan, noch van schade of nadelige gevolgen die daaruit voort kunnen komen. 

5.2.- Uitsluiting van garanties en van verantwoordelijkheid voor de inhoud 

JARDÍN SOSTENIBLE corrigeert de inhoud die is aangeleverd door derden en die is gepubliceerd op de website niet en kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, nuttigheid, waarheid, precisie, grondigheid en actualiteit van deze inhoud, noch voor de inhoud die wel het bezit is van JARDÍN SOSTENIBLE. JARDÍN SOSTENIBLE zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor eventuele schade of nadelige gevolgen die voort kunnen komen uit: 

  • Het gebrek aan rechtmatigheid, betrouwbaarheid, nuttigheid, waarheid, precisie, grondigheid en actualiteit van de inhoud die is aangeleverd door derden noch voor de eigen inhoud.
  • De ongeschiktheid van elk voorstel en de teleurstelling van verwachtingen die zijn gewekt door de inhoud.
  • Beslissingen of acties die zijn genomen of juist niet zijn genomen omdat de gebruiker vertrouwt op de informatie of gegevens in de inhoud, inclusief het verlies van winst of het missen van ondernemerskansen.

 

6.- HYPERLINKS

 

Diegenen die van plan zijn Hyperlinks tussen hun eigen website en de Website van JARDIN SOSTENIBLE te plaatsen, moeten rekening houden met en voldaan aan de volgende voorwaarden: 

  • Er is geen machtiging nodig als de Hyperlink alleen de toegang naar de homepage van de Website toestaat, maar ze mag deze op geen enkele manier reproduceren. Voor elke andere vorm van Hyperlink is een exlipciete machtiging op papier van JARDÍN SOSTENIBLE nodig.
  • De website waarop de Hyperlink verschijnt, mag alleen het strict noodzakelijke publiceren om de bestemming van de Hyperlink te identificeren.
  • De website waar de Hyperlink gepubliceerd wordt, mag geen informatie of inhoud bevatten die onwettig, immoreel, tegen de algemeen geaccepteerde goede gewoonten of de publieke orde of in strijd met de rechten van derden is.
  • JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor Hyperlinks te blokkeren die verwijzen naar websites die geen toestemming hebben aangevraagd, zelfs als ze voldoen aan de andere punten van deze algemene voorwaarden.

 

7.- ACTIES IN GEVAL VAN OVERTREDING

 

JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor allle acties uit te voeren die haar ter beschikking staan om de verantwoordelijkheden te eisen die voortvloeien uit het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden voor de gebruikers van de Website.

 

8.- ANDERE BEPALINGEN

JARDÍN SOSTENIBLE kan de locatie van de gebruiker opvragen om bepaalde delen van de website te tonen.

 

9.- GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

 

De verklaring van een of meerdere van de clausules die opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, nietig of onwerkzaam heeft geen gevolgen voor de geldigheid of werkzaamheid van de rest van de clausules, die blijvend bindend zijn tussen de partijen.

 

10.- TOEPASBARE WET EN JURISDICTIE

 

De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn van kracht onder wat is vastgelegd in de Spaanse wetgeving. Elke redetwist over de voorwaarden van gebruik van en voor toegang tot deze Website worden getoetst aan deze Algemene Voorwaarden. Beide partijen leggen zich neer aan deze regels en zien af van elke andere bevoegdheid waar zij recht op zouden kunnen hebben, behalve als voor de rechtbank van Denia (Alicante) het tegendeel wordt bepaald.