AANKOOPVOORWAARDEN

 1. INTRODUCTIE

 

De volgende aankoopvoorwaarden worden enerzijds onderschreven door BIO JARDINSOSTENIBLE S.L.U., verder JARDÍN SOSTENIBLE, met zetel in Avda. del Colomer, 24 - 03730 Jávea (Alicante), en fiscaal nummer B54979570, ingeschreven in het Handelsregister van Alicante, deel 4006, blad 171, vel A-153488, Inscriptie 1, en anderszijds door de cliënt. Onder cliënt wordt verstaan elke fysieke of juridische persoon die een product of dienst via deze website aanschaft. De cliënt verklaart ook dat hij/zij meerderjarig is en volledige capaciteit heeft om de clausules in deze aankoopvoorwaarden te lezen en te begrijpen.

 

 1. ALGEMEEN

 

Alle aanbiedingen, acceptaties of bestellingen, verkopen en leveringen die zijn uitgevoerd door JARDÍN SOSTENIBLE worden uitgevoerd volgens deze aankoopvoorwaarden, die dus als enige van toepassing zijn en elke andere algemene of specifieke voorwaarde die door de klant is opgenomen bij een andere onderhandeling of bestelling vervangt. Geen enkele wijziging, aanpassing of een overeenkomst die tegenstrijdig is aan het hier uiteengezette heeft geldigheid, behalve als dit vooraf uitdrukkelijk is aangegeven en schriftelijk is opgesteld door een gemachtigde vertegenwoordiger van JARDÍN SOSTENIBLE. 

Elke aankoop in JARDÍN SOSTENIBLE wordt geregeld via de aankoopvoorwaarden die op de datum van aankoop van kracht zijn en kan alleen officieel gemaakt worden na acceptatie van deze voorwaarden door beide partijen. De karakteristieken van de producten, diensten, tarieven en speciale aanbiedingen kunnen bovendien zonder waarschuwing vooraf variëren, zelfs voor onze leveranciers. JARDIN SOSTENIBLE is niet verantwoordelijk voor fouten of lacunes in de inhoud van de website. 

De cliënt garandeert dat alle gegevens die hij verstrekt waarheidsgetrouw en correct zijn en hij verplicht zich alle wijzigingen wat betreft adres, betalingsgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de contractuele relatie tussen JARDÍN SOSTENIBLE en cliënt te onderhouden, door te geven aan JARDÍN SOSTENIBLE. 

Via JARDÍN SOSTENIBLE.eu kan de cliënt aanbiedingen, updates en productspecificaties ontvangen. JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bijzonderheden van de aanbiedingen te wijzigen waar het de informatie die op de website gegeven wordt of informatie in catalogi en reclamemateriaal betreft, maar deze wijzigingen hebben geen terugwerkend karakter. Echter, deze wijzigingen zijn geldig in het geval dat, om welke reden dan ook, de mogelijkheid om de aangeboden producten te leveren, aangetast zou worden. 

De cliënt moet altijd zelf via de website de beschikbaarheid van het product of de dienst natrekken, evenals de lijst van geldende prijzen, zowel van de producten als van de transportkosten en ook zelf de verstrekte gegevens in de bevestiging van de bestelling natrekken voor deze bestelling goedkeurt.

 

 1. UITVOER VAN BESTELLINGEN EN BESCHIKBAARHEID VAN DE VOORRAAD

 

JARDÍN SOSTENIBLE zal via haar website alleen die bestellingen behandelen waarvan de bestemming geselecteerd kan worden in het aankoopproces. In alle gevallen is het verzenden van elke bestelling afhankelijk van de bevestiging en/of acceptatie door JARDÍN SOSTENIBLE. 

JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor om op elk moment te beslissen over de prijs, de hoeveelheid en het soort producten dat het aan de cliënt aanbiedt via de webwinkel. Er kunnen altijd producten toegevoegd of weggehaald worden. Ook heeft JARDÍN SOSTENIBLE het recht om de toegang tot en het gebruik van de webwinkel op elk moment te beëindigen, opschorten, beperken of uitbreiden en zonder dat vooraf te melden. 

Alle producten die door JARDÍN SOSTENIBLE worden aangeboden vallen onder de voorwaarde of ze verkrijgbaar zijn. In het geval dat we een product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat er een onverwacht voorraadprobleem is of omdat er vertragingen zijn bij de actualisatie van een besteld product, stellen we ons zo snel mogelijk in contact met de cliënt om deze te informeren. In deze gevallen kan de cliënt een alternatief product aanschaffen of hij krijgt een aangepaste levertijd voorgesteld van het product dat aanvankelijk werd besteld. Als die levertijd niet tot tevredenheid van de cliënt is, kan de cliënt zonder kosten zijn bestelling van dit product annuleren en zal hij het bedrag dat hij betaald heeft onmiddellijk terugbetaald krijgen. Daarmee wordt elke verantwoordelijkheid van JARDÍN SOSTENIBLE naar de cliënt toe beëindigd.

 

 1. KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

 

De kenmerken en de prijzen van de producten worden gedetailleerd weergegeven in de beschrijving die elk product vergezelt. Het bestellen van een product betekent dat de cliënt kennis heeft genomen van de kenmerken en specificaties van het bestelde product. 

De producten van JARDÍN SOSTENIBLE komen zo nauwkeurig mogelijk als de visualisatietechniek van de website het toestaat overeen met de producten die worden aangeboden. Echter, de foto’s die op de website van de webwinkel verschijnen hebben een oriënterend karakter en de kleuren en tinten kunnen verschillen, afhankelijk van het apparaat waarop ze bekeken worden.

 

 1. ANNULEREN VAN BESTELLINGEN

 

Uitzondering op recht op annulering: natuurlijke vijanden hebben een beperkte levensduur en dus een beperkte houdbaarheid. Deze producten van JARDÍN SOSTENIBLE kunnen niet geretourneerd worden. Annuleren van een bestelling van natuurlijke vijanden kan alleen als de natuurlijke vijanden nog niet zijn verzonden door JARDÍN SOSTENIBLE. 

De cliënt heeft de mogelijkheid een bestelling te annuleren door te bellen naar telefoonnummer 965 787 016 of door een email te schrijven aan info@jardinsostenible.eu. Dit kan echter alleen als de bestelling niet al is verzonden om te worden afgeleverd. Echter, in het geval dat het product al verstuurd is, moet de cliënt wachten op de levering van het pakje tot hij/zij tot terugsturen kan overgaan. 

Als de bestelling eenmaal geannuleerd is, zal de cliënt het bedrag dat deze heeft betaald om het product te kopen, terugkrijgen via zoveel mogelijk dezelfde betalingsmethode. Van dit bedrag worden, als het product al is verstuurd, de transport- en behandelkosten afgetrokken. Als het product nog niet is verstuurd, zullen van het betaalde product alleen eventueel gemaakte behandelingskosten worden afgetrokken.

 

 1. LEVERINGSVOORWAARDEN

 

De leveringstijd varieert afhankelijk van het aangekochte product en de bestemming. De levering geschiedt via de transportfirma die JARDÍN SOSTENIBLE op dat moment het meest geschikt vindt. 

De opgegeven levertijden zijn een schatting en ze zijn gebaseerd op werkdagen (maandag tot vrijdag, zonder feestdagen), waarbij de telling begint op de eerste werkdag na de betalingsbevestiging. Een handtekening van de cliënt is nodig om de bestelde producten af te leveren. Als de cliënt wenst dat de koopwaar later wordt afgeleverd dan de geplande datum moet hij dat aangeven op het moment van de bestelling. De opgegeven levertijden zijn oriëntatief, zodat een vertraging bij de levering niet kan worden beschouwd als een belangrijke infractie van JARDÍN SOSTENIBLE. In het geval dat de levering meer dan vijftien werkdagen te laat is, kan de cliënt ervoor kiezen om de bestelling zonder kosten te annuleren via elk mogelijk medium waar zijn bericht wordt ontvangen. In dit geval zal het betaalde bedrag worden teruggegeven, bij voorkeur via de betaalwijze waarop de betaling werd gedaan. 

JARDÍN SOSTENIBLE is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade of nadelige gevolgen, en vooral van het gewin van wachtgeld, die voortkomen uit later of niet afleveren van het bestelde product. Ook is het mogelijk, vanwege logistieke redenen of beschikbaarheid, dat producten die tegelijk gekocht zijn op verschillende dagen en in verschillende pakketten geleverd worden. In dit geval zal de cliënt daarover geïnformeerd worden en de transportkosten zullen niet verhoogd worden. 

In de transportkosten zijn niet inbegrepen: het naar naar binnen brengen van de producten, de montage of installatie, noch het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, met uitzondering van die gevallen waarin specifiek het tegengestelde is aangegeven. 

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om vooraf zijn aankoop te controleren, of de omvang van het product het mogelijk maakt de woning te bereiken, waarmee vooral moet worden gelet op deuren, gangen, liften, trappenhuizen, trapportalen etc. Het is ook de verantwoordelijk van de cliënt om te controleren of de gegevens en het adres die hij heeft opgegeven voor de aflevering van het product compleet en correct zijn.

De cliënt verplicht zich op het afleveradres te zijn op de dag die is afgesproken voor het ontvangen van de producten, en om te controleren of de bestelling klopt en of de producten bij aflevering in goede staat verkeren. 

In het geval van klachten over mogelijke fouten, schade of bederf van de producten of de verpakking moet de cliënt deze incidenten noteren op de pakbon van de transporteur en binnen twee dagen na ontvangst melding maken van de schade via een email aan info@jardinsostenible.eu, of zich via telefoonnummer 965 781 649 of welk ander communicatiemiddel dat tot zijn beschikking staat in contact stellen met onze klantenservice. JARDÍN SOSTENIBLE zal de cliënt de passende instructies geven om het product met garantie te vervangen of repareren. De cliënt moet altijd een kopie van de pakbon waarop de schade of defecten is aangegeven bewaren, om tot een correcte claim te kunnen komen en ook de verpakking van het product in perfecte staat bewaren. 

Behalve in het geval van verborgen defecten of gebreken zal geen enkele klacht worden geaccepteerd na ontvangen van het product die niet op de hiervoor beschreven manier en binnen de genoemde termijn is gemeld. Daarmee wordt verondersteld dat gemakkelijke zichtbare externe schade of gebreken aan het product die niet door de cliënt op de pakbon zijn aangegeven, voor rekening komen van de cliënt zelf. In deze gevallen kan JARDÍN SOSTENIBLE weigeren de producten terug te nemen. 

Als de cliënt de bestelling niet ontvangt, moet hij/zij zich in contact stellen met de klantenservice via een email aan info@jardinsostenible.eu, via telefoonnummer 965 787 016 of via welke andere communicatieweg die hem ter beschikking staat. 

Het transportbedrijf voert de leveringen van maandag tot vrijdag en ‘s morgens en ‘s middags uit. Indien mogelijk informeert het transportbedrijf de cliënt vooraf over de geschatte datum en het tijdstip van de levering. Als de cliënt niet aanwezig is op het moment van de levering, zal een kennisgeving worden achtergelaten. Het product zal worden opgeslagen in het magazijn van de transporteur en tien dagen ter be­schikking blijven van de cliënt. Als deze periode voorbij is, zal de transporteur het product terugbezorgen aan het magazijn van JARDÍN SOSTENIBLE. De extra transportkosten voor terugbrengen en opnieuw leveren komen voor rekening van de cliënt. 

In het geval dat de cliënt de producten niet heeft opgehaald binnen de hiervoor genoemde termijn kan het zijn dat JARDÍN SOSTENIBLE de producten in zijn eigen magazijn opslaat of in het magazijn van een derde partij moet opslaan. Deze kosten komen voor rekening van de cliënt. Als twee maanden verstreken zijn zonder dat de cliënt het product heeft opgevraagd, is JARDÍN SOSTENIBLE bevoegd om met het product te doen wat ze wil. De cliënt verliest het geld dat hij/zij heeft uitgegeven aan dit product.

 

 1. PRIJZEN EN BETAALWIJZEN

 

De prijzen op de website worden aangegeven in Euro’s en zijn inclusief btw, behalve als het gaat om andere geografische zones zoals de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla. De prijzen zijn exclusief transportkosten en levering. De transportkosten komen voor rekening van de cliënt (behalve als het tegendeel specifiek wordt aanngegeven). Deze kosten worden apart aangeduid op de bestellingsbevestiging en de factuur en maken deel uit van het totaalbedrag dat moet worden betaald. De geldende transportkosten kunnen vooraf worden geraadpleegd op de website. 

De kosten van transport worden berekend over het totaalbedrag van de bestelling, inclusief belastingen. JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor de prijzen van haar producten en diensten op elk moment te wijzigen maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op het moment dat de bestelling bevestigd werd, en onder voorwaarde van beschikbaarheid, geldig waren. In het geval van aanbiedingen zullen deze aangepaste prijzen alleen toegepast worden zo lang de aanbieding geldig is of tot het product of de dienst niet meer beschikbaar is. 

Om het totaalbedrag van de bestellingen te betalen, kan de cliënt uit de volgende betaalmethoden kiezen: 

 • Betaling via bankpas: De cliënt kan ervoor kiezen te betalen via debit of creditcard, waarbij hij betaalt op het moment van de bestelling. De betaling via debit of creditcard gaat via het veiligheidssysteem van het platform van de BBVA, dat wordt afgehandeld via REDSYS, en dat de codering van de bankgegevens van de cliënt tijdens de versturing via internet toestaat. De bestelling zal niet worden verwerkt tot de betaling door uw bank is gemachtigd. De betaling online via debit of creditcard wordt uitgevoerd via het veiligheidssysteem dat door de bank wordt aangeboden. JARDÍN SOSTENIBLE kan aan de cliënt vragen of deze het eigendom van de bankpas kan bekrachtigen, een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs kan sturen, een bewijs van het adres of elk ander document dat het eigendom en de identiteit van de cliënt bewijst. JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich het recht voor een betaling via debit of credit card te weigeren en daarmee de aankoop te annuleren als er twijfels zijn of de cliënt wel de eigenaar is van de gebruikte bankpas en als, nadat de cliënt daarvan op de hoogste is gesteld, de cliënt geen andere betalingsmethode wil gebruiken. Om vertraging bij het leveren te voorkomen, moet de cliënt bij het doen van zijn bestelling een email-adres en een telefoonnumer opgeven zodat hij op elk moment gecontacteerd kan worden. 
 • Betaling via bankoverschrijving: De cliënt kan ook betalen via een overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling naar het bankrekeningnummer dat JARDÍN SOSTENIBLE aan het einde van het aankoopproces aanduidt. De overschrijving moet binnen vijf werkdagen na de bestelling uitgevoerd worden. Als na vijf dagen het verschuldigde bedrag niet is overgemaakt, wordt de bestelling geannuleerd. 
 • Betaling via het platform PayPal: In dit geval wordt de betaling verricht via het online platform PayPal. Als de betaling is gedaan kan de cliënt direct terugkeren naar de webwinkel om de bevestiging van zijn bestelling te bekijken. 

JARDÍN SOSTENIBLE zal de cliënt op het moment van de aankoop via email een betalingsbewijs van de bestelde producten en de prijs verstrekken. In het geval dat de cliënt een factuur wil, kan hij deze in PDF-formaat verkrijgen als hij vooraf de benodigde gegevens voor een factuur samen met het bestelnummer via email heeft doorgegeven aan info@jardinsostenible.eu

JARDÍN SOSTENIBLE waarschuwt dat, volgens de geldende wet (Koninklijk decreet 1496/2003 over regels van facturatie, gewijzigd in koninklijk decreet 87/2005), de facturen van verkochte artikelen achteraf niet gewijzigd kunnen worden. De factuur wordt opgesteld op naam van de fysieke persoon of het bedrijf dat de bestelling heeft verricht, zodat de cliënt moet opletten of hij de bestelling op de correcte naam doet, omdat wijzigingen achteraf niet mogelijk zijn. 

Evenzeer, uit het oogpunt van de bescherming van persoonlijke gegevens, kunnen alleen kopieën van de factuur worden verstrekt aan de persoon met wie het koopcontract is aangegaan en niet aan derden. JARDÍN SOSTENIBLE zal geen duplicaten van facturen versturen via fax of email aan een ander adres dan wat van tevoren werd opgegeven, behalve als het van beide kanten duidelijk is dat er een fout is gemaakt. Als de garantieperiode eenmaal verstreken is, kunnen geen duplicaten van facturen meer verstrekt worden.

 

 1. GARANTIE

 

Inhoud van de garantie 

Volgens de regels vastgelegd in Koninklijk decreet 1/2007, waarin de bewerkte tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van de Consument en Gebruiker is vastgelegd, vallen alle producten die via onze webwinkel worden aangeboden over het algemeen onder de garantie die door de fabrikant wordt aangeboden voor welke fabricagefout of het niet voldoen aan de kwaliteit en eigenschappen die zijn beloofd, dan ook, met uitzondering van die gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze algemene aankoopvoorwaarden. 

Anderzijds, krachtens de geldende garantie, die twee jaar duurt vanaf de leveringsdatum van het product, heeft de cliënt het recht op reparatie of vervanging van dit product, zonder kosten voor hem/haar. In het geval dat het niet mogelijk is het product te repareren of vervangen of de gekozen optie niet in verhouding is, kan JARDIN SOSTENIBLE de prijs verlagen of overgaan tot de ontbinding van het contract. 

Defecten die veroorzaakt zijn door onjuist gebruik of manipulatie van het product vallen niet onder de garantie, evenmin als schade door klappen, nalatigheid, manipulatie of verkeerde installatie die niet is uitgevoerd door de technische dienst van JARDÍN SOSTENIBLE, of door slijtage van het materiaal veroorzaakt door normaal gebruik. De garantie is ook ongeldig als er iets gewijzigd of gemanipuleerd wordt op het garantiebewijs of op het aankoopbewijs. 

De totale verantwoordelijkheid van JARDÍN SOSTENIBLE, voor welk geval dan ook, kan nooit de waarde van het defecte of niet correcte product overschrijden. JARDÍN SOSTENIBLE is ook niet verantwoordelijk voor schade of benadeling door voorziene resultaten, vertraging of verlies van productie, buiten wat is voorzien in deze aankoopvoorwaarden. 

JARDÍN SOSTENIBLE garandeert geen winst of aanpassing van het product aan het gebruik of doel dat de cliënt voor ogen heeft. De cliënt bekijkt voor hij bestelt of het product aan zijn eisen en verwachtingen voldoet. JARDÍN SOSTENIBLE is vrij van elke verantwoordelijkheid voor schade of benadeling, direct of indirect, inclusief het verliezen van winst, die de cliënt of derden lijden door het gebruik van, of de onmogelijkheid van het gebruik van het product op professioneel of particulier vlak. 

Procedure om de garantie op te vragen 

De cliënt is verplicht JARDÍN SOSTENIBLE binnen twee maanden na het vaststellen van de defecten te informeren over de fabricagefouten of de gebreken van het product. 

Voor elk voorval, elke claim of elke uitvoering van het recht op garantie, moet de cliënt zich in contact stellen met de klantenservice van JARDÍN SOSTENIBLE via email info@jardinsostenible.eu of telefoonnummer 965 787 016, waar hij/zij geïnformeerd wordt over de te volgen procedure. De cliënt verplicht zich eveneens dat hij de aangegeven stappen zal volgen om de garantie effectief te laten zijn. 

In het geval dat, eenmaal begonnen de garantieprocedure voor een defect of gebrek dat is doorgegeven door de cliënt, JARDÍN SOSTENIBLE verificeert dat de producten wél conform het contract zijn geleverd, zullen alle gemaakte kosten voor het garantieproces door de cliënt moeten worden voldaan.

 

 1. RECHT OP ANNULERING

 

Natuurlijke vijanden hebben door hun aard een beperkte houdbaarheid. Deze producten van JARDÍN SOSTENIBLE kunnen niet worden geretourneerd. Annulering van bestelde natuurlijke vijanden is alleen mogelijk als de natuurlijke vijanden niet verstuurd zijn door JARDÍN SOSTENIBLE

Uitvoering van het recht op annulering 

In overeenkomst met wat is vastgelegd in de regels ter bescherming van klanten en gebruikers, heeft de cliënt een periode van 14 werkdagen vanaf de levering van het product om zijn beslissing om het contract met JARDIN SOSTENIBLE te annuleren te communiceren. 

Om de teruggave van producten die door de cliënt worden teruggestuurd als gevolg van zijn recht op ontbinding correct af te handelen, moet de cliënt de klantenservice van JARDÍN SOSTENIBLE contacteren, en daar het Opzeggings- of remboursdocument op te vragen voor de artikelen die hij wil retourneren. De klantenservice stuurt hem/haar een email of electronische bevestiging van het verzoek om de producten te retourneren, een RMA-nummer (Autorización de Devolución de Mercancía, machtiging tot retourneren van koopwaar) en de passende instructies voor het proces dat gevolgd moet worden en de termijnen die in acht moeten worden genomen bij het terugsturen. De klant moet de kwitantie bewaren als bewijs van zijn verzoek om teruggave. 

Het terugsturen gebeurt uitsluitend via het transportbedrijf dat door JARDÍN SOSTENIBLE is aangewezen. Deze vervoert het product naar het juiste adres. Zendingen die zonder schriftelijke machtiging zijn verstuurd of direct bij het magazijn van JARDIN SOSTENIBLE worden afgeleverd, zullen worden geweigerd. Het afhalen van producten gebeurt, net als de levering, op straat. De transporteur zal niet de woning betreden om de producten af te halen dus de cliënt moet er zorg voor dragen dat de transporteur het product gemakkelijk kan afhalen. 

Het product moet perfect verpakt zijn zodat het tijdens het transport niet beschadigd kan worden. Daarom is het noodzakelijk dat de kleinste producten beschermd worden door een extra externe verpakking, net zoals dat het geval was toen ze geleverd werden. Voor grotere producten is het niet noodzakelijk dat er een externe verpakking omheen zit maar het is wel belangrijk dat dit product verstuurd wordt in de originele doos met de bescherming die voor dit doel gemaakt is (kurk, piepschuim, bubbelplastic etc) en dat manipulatie op welke manier dan ook voorkomen wordt. 

De cliënt verklaart dat hij weet dat de directe kosten van terugsturen (inclusief levering en transport van de producten naar de locatie die is aangegeven door de klantenservice) voor rekening van de cliënt komen. 

De cliënt verklaart ook dat hij weet dat eventuele schade die geretourneerde producten vertonen als consequentie van het recht van annulering en die niet zijn gemeld op het moment van levering, wordt beschouwd als schade veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de cliënt. De cliënt is dus verantwoordelijk voor deze schade. Bovendien, om de teruggave te accepteren moet het product in perfecte staat verkeren. De cliënt is verantwoordelijk voor de eventuele schade die het product geduren de het transport oploopt. 

Het product moet geretourneerd worden met alle accessoires, documentatie, handleidingen (als die er zijn) en de originele verpakking. In het geval er iets ontbreekt wordt het product teruggestuurd aan de cliënt met een bericht wat er ontbreekt. 

Evenzo moet het product vergezeld gaan van het origineel van het teruggave-formulier dat correct is ingevuld, samen mete en kopie van de leveringsbon of de factuur in het geval dat die, op verzoek van de cliënt, is opgestuurd. 

Terugstorting van de door de cliënt betaalde prijs: 

Het is goed onderscheid te maken tussen twee veronderstellingen: 

 • In het geval dat de cliënt voor het terugsturen van het product heeft betaald, zal het terug te storten bedrag hetzelfde zijn als dat wat berekend is voor het versturen van de aangekochte producten. In het geval van een gedeeltelijke teruggave van de bestelling, zullen de kosten verwerkt worden van het transport van de teruggestuurde producten, volgens de op dat moment gelden tarieven.
 • In het geval dat het product onder een aanbieding viel waarbij het transport gratis was, moet de cliënt twintig procent van de kosten van het product voor zijn rekening nemen voor het retourneren van het product, bij wijze van transport- en behandelkosten. 

Het terugstorten van het bedrag dat door de cliënt betaald is zal binen dertig werkdagen gebeuren. In elk geval zal de hoeveelheid die wordt teruggestort het bedrag dat door de cliënt betaald is zijn minus de kosten voor transport (zowel voor levering als retour), afhandeling en elke andere gemaakte kosten (bankcommissies, commissie voor rembours etc). De cliënt zal de hoeveelheid zo mogelijk ontvangen via hetzelfde medium als ze werd betaald. JARDÍN SOSTENIBLE behoudt zich echter het recht voor via een ander medium terug te betalen als dat de voorkeur heeft. 

Veronderstelde uitzonderingen op de uitvoering van het recht op annulering. 

Het terugsturen vanwege ontbinding van het contract is niet mogelijk in de volgende gevallen: 

 • Natuurlijke vijanden hebben een beperkte levensduur en dus een beperkte houdbaarheid. Deze producten van JARDÍN SOSTENIBLE kunnen niet teruggegeven worden. Annuleren van een bestelling van natuurlijke vijanden kan alleen als de natuurlijke vijanden nog niet zijn verzonden door JARDÍN SOSTENIBLE.
 • Op persoonlijke wensen afgestelde producten op speciaal verzoek van de cliënt.
 • Producten voor persoonlijk en intiem gebruik zoals ondergoed, matrassen, kussens etc. Vanwege hygiënische redenen kunnen deze producten niet worden geretourneerd op het moment dat de verpakking geopend is of wanneer gedetecteerd wordt dat ze zelfs maar minimaal gebruikt zijn.

 

 1. PRIVACYPOLITIEK EN DATABESCHERMING

 

Persoonsgegevens 

In navolging van wat staat opgetekend in de organische wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens, informeert JARDÍN SOSTENIBLE de cliënt dat de persoonlijke gegevens die de cliënt vrijwillig heeft gegeven bij het invullen van het bestelformulier, en eventuele andere gegevens van derden die de cliënt heeft gegeven om de uitvoering en ontwikkeling van het contract met JARDÍN SOSTENIBLE mogelijk te maken, opgeslagen zullen worden in de automatische database die het persoonlijk bezit is van JARDÍN SOSTENIBLE. De gegevens zullen gebruikt worden om de verlening van diensten, de uitvoer van de verkoop, het transport en de levering van de producten, de persoonlijke aandacht en elke andere noodzakelijke dienst mogelijk te maken.

Met zijn inschrijving heeft de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor informatie over diensten die interessant voor hem kunnen zijn, waarbij in alle gevallen de Spaanse wet op databescherming in acht wordt genomen, en ook voor het toezenden van commerciële boodschappen, aanbiedingen en publiciteit van JARDÍN SOSTENIBLE of bedrijven die gemachtigd zijn door JARDÍN SOSTENIBLE, via welk medium dan ook, inclusief electronische of gelijksoortige communicatie. 

De cliënt kan het recht uitoefenen op toegang tot zijn gegevens, rectificatie, annulering en verzet via een geschreven verzoek aan JARDÍN SOSTENIBLE, met adres Avda. del Colomer, 24 - 03730 Jávea (Alicante), of een email aan info@jardinsostenible.eu, waarbij hij een kopie van zijn identiteitsbewijs toevoegt.

 

 1. TOEPASBARE WET EN JURISDICTIE

 

De eventuele totale of gedeeltelijke ongeldigheid van een van deze aankoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van het eigenlijke contract, gezien de wil van beide partijen met betrekking tot de ongeldigheidsverklaring en het feit dat de rest van de voorwaarden nog geheel toepasbaar is.

De voorliggende Aankoopvoorwaarden zijn opgesteld volgens de geldende wetgeving in Spanje, die ook als bindend geldt in alle gevallen die niet in de aankoopvoorwaarden zijn vastgelegd. 

De partijen zullen zich bij de oplossing van conflicten onderwerpen aan de rechtbank en het tribunaal in Denia (Alicante).